هاست لینوکس ویژه (آلمان)

100MB Linux - Plan l1

میزان فضا 100 مگابایت یکساله
پهنای باند 1500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 1 عدد
تعداد پارک دامین 1 عدد

200MB Linux - Plan l2

میزان فضا 200 مگابایت یکساله
پهنای باند 2500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 2 عدد
تعداد پارک دامین 2 عدد

300MB Linux - Plan l3

میزان فضا 300 مگابایت یکساله
پهنای باند 3500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 3 عدد
تعداد پارک دامین 3 عدد

500MB Linux - Plan l4

میزان فضا 500 مگابایت یکساله
پهنای باند 6000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 5 عدد
تعداد پارک دامین 5 عدد

1000MB Linux - Plan l5

میزان فضا 1000 مگابایت یکساله
پهنای باند 8000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 10 عدد
تعداد پارک دامین 10 عدد

2000MB Linux - Plan l6

میزان فضا 2000 مگابایت یکساله
پهنای باند 10000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 20 عدد
تعداد پارک دامین 20 عدد

3000MB Linux - Plan l7

میزان فضا 3000 مگابایت یکساله
پهنای باند 15000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 30 عدد
تعداد پارک دامین 30 عدد

5000MB Linux - Plan l8

میزان فضا 5000 مگابایت یکساله
پهنای باند 20000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 50 عدد
تعداد پارک دامین 50 عدد

10000MB Linux - Plan l9

میزان فضا 10000 مگابایت یکساله
پهنای باند 40000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 60 عدد
تعداد پارک دامین 60 عدد

15000MB Linux - Plan l10

میزان فضا 15000 مگابایت یکساله
پهنای باند 60000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 70 عدد
تعداد پارک دامین 70 عدد

20000MB Linux - Plan l11

میزان فضا 20000 مگابایت یکساله
پهنای باند 80000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 80 عدد
تعداد پارک دامین 80 عدد

25000MB Linux - Plan l12

میزان فضا 25000 مگابایت یکساله
پهنای باند 100000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد

35000MB Linux - Plan l13

میزان فضا 35000 مگابایت یکساله
پهنای باند 140000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد

45000MB Linux - Plan l14

میزان فضا 45000 مگابایت یکساله
پهنای باند 180000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد

55000MB Linux-Plan l15

میزان فضا 55000 مگابایت یکساله
پهنای باند 200000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 10 عدد
تعداد پارک دامین 10 عدد