هاست لینوکس ویژه (آلمان)

100MB Linux - Plan l1


 
190,000 تومان
سالانه

میزان فضا 100 مگابایت یکساله
پهنای باند 1500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 1 عدد
تعداد پارک دامین 1 عدد


200MB Linux - Plan l2


 
240,000 تومان
سالانه

میزان فضا 200 مگابایت یکساله
پهنای باند 2500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 2 عدد
تعداد پارک دامین 2 عدد


300MB Linux - Plan l3


 
290,000 تومان
سالانه

میزان فضا 300 مگابایت یکساله
پهنای باند 3500 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 3 عدد
تعداد پارک دامین 3 عدد


500MB Linux - Plan l4


 
380,000 تومان
سالانه

میزان فضا 500 مگابایت یکساله
پهنای باند 6000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 5 عدد
تعداد پارک دامین 5 عدد


1000MB Linux - Plan l5


 
620,000 تومان
سالانه

میزان فضا 1000 مگابایت یکساله
پهنای باند 8000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 10 عدد
تعداد پارک دامین 10 عدد


2000MB Linux - Plan l6


 
820,000 تومان
سالانه

میزان فضا 2000 مگابایت یکساله
پهنای باند 10000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 20 عدد
تعداد پارک دامین 20 عدد


3000MB Linux - Plan l7


 
1,180,000 تومان
سالانه

میزان فضا 3000 مگابایت یکساله
پهنای باند 15000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 30 عدد
تعداد پارک دامین 30 عدد


5000MB Linux - Plan l8


 
1,480,000 تومان
سالانه

میزان فضا 5000 مگابایت یکساله
پهنای باند 20000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 50 عدد
تعداد پارک دامین 50 عدد


10000MB Linux - Plan l9


 
2,160,000 تومان
سالانه

میزان فضا 10000 مگابایت یکساله
پهنای باند 40000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 60 عدد
تعداد پارک دامین 60 عدد


15000MB Linux - Plan l10


 
3,240,000 تومان
سالانه

میزان فضا 15000 مگابایت یکساله
پهنای باند 60000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 70 عدد
تعداد پارک دامین 70 عدد


20000MB Linux - Plan l11


 
4,320,000 تومان
سالانه

میزان فضا 20000 مگابایت یکساله
پهنای باند 80000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 80 عدد
تعداد پارک دامین 80 عدد


25000MB Linux - Plan l12


 
5,400,000 تومان
سالانه

میزان فضا 25000 مگابایت یکساله
پهنای باند 100000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد


35000MB Linux - Plan l13


 
8,000,000 تومان
سالانه

میزان فضا 35000 مگابایت یکساله
پهنای باند 140000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد


45000MB Linux - Plan l14


 
9,600,000 تومان
سالانه

میزان فضا 45000 مگابایت یکساله
پهنای باند 180000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس 90 عدد
تعداد پارک دامین 90 عدد