ورود اطلاعات مطالب سایت

ورود اطلاعات و چیدمان 10 مطلب (4 روز کاری)


 
450,000 تومان

با انتخاب این گزینه ورود اطلاعات و چیدمان مطالب و تصاویر تا 10 صفحه و جایگزاری لوگو به عهده ما می باشد.
- تغییرات ساختاری قالب شامل این آیتم نمی شود ولی با هزینه جداگانه قابل انجام است.
- تهیه و ارسال مطالب، تصاویر و لوگو به عهده شما می باشد.


ورود اطلاعات و چیدمان 20 مطلب (8 روز کاری)


 
850,000 تومان

با انتخاب این گزینه ورود اطلاعات و چیدمان مطالب و تصاویر تا 20 صفحه و جایگزاری لوگو به عهده ما می باشد.
- تغییرات ساختاری قالب شامل این آیتم نمی شود ولی با هزینه جداگانه قابل انجام است.
- تهیه و ارسال مطالب، تصاویر و لوگو به عهده شما می باشد.


ورود اطلاعات و چیدمان 30 مطلب (12 روز کاری)


 
1,200,000 تومان

با انتخاب این گزینه ورود اطلاعات و چیدمان مطالب و تصاویر تا 30 صفحه و جایگزاری لوگو به عهده ما می باشد.
- تغییرات ساختاری قالب شامل این آیتم نمی شود ولی با هزینه جداگانه قابل انجام است.
- تهیه و ارسال مطالب، تصاویر و لوگو به عهده شما می باشد.


ورود اطلاعات و چیدمان 50 مطلب (20 روز کاری)


 
1,750,000 تومان

با انتخاب این گزینه ورود اطلاعات و چیدمان مطالب و تصاویر تا 50 صفحه و جایگزاری لوگو به عهده ما می باشد.
- تغییرات ساختاری قالب شامل این آیتم نمی شود ولی با هزینه جداگانه قابل انجام است.
- تهیه و ارسال مطالب، تصاویر و لوگو به عهده شما می باشد.