پشتیبانی فنی و امنیت سایت

پشتیبانی فنی و امنیت سایت شرکتی تک زبانه (یکساله)


 
490,000 تومان
İllik

پشتيبانی فنی و امنیت وب سايت شامل جلوگیری از تهاجم هکرها و از بين رفتن فايلها، از بين بردن ويروس ها و تروجان ها می باشد.
لطفاً توجه کنید پشتيبانی فنی شامل تغييرات ساختاری قالب وب سايت، ورود اطلاعات، افزودن امکانات و افزونه های جديد نميباشد. درصورت تمایل به اضافه کردن امکانات جدید، با هزینه جداگانه قابل انجام است.


پشتیبانی فنی و امنیت سایت شرکتی دو زبانه (یکساله)


 
980,000 تومان
İllik

پشتيبانی فنی و امنیت وب سايت شامل جلوگیری از تهاجم هکرها و از بين رفتن فايلها، از بين بردن ويروس ها و تروجان ها می باشد.
لطفاً توجه کنید پشتيبانی فنی شامل تغييرات ساختاری قالب وب سايت، ورود اطلاعات، افزودن امکانات و افزونه های جديد نميباشد. درصورت تمایل به اضافه کردن امکانات جدید، با هزینه جداگانه قابل انجام است.


پشتیبانی فنی و امنیت سایت شرکتی سه زبانه (یکساله)


 
1,470,000 تومان
İllik

پشتيبانی فنی و امنیت وب سايت شامل جلوگیری از تهاجم هکرها و از بين رفتن فايلها، از بين بردن ويروس ها و تروجان ها می باشد.
لطفاً توجه کنید پشتيبانی فنی شامل تغييرات ساختاری قالب وب سايت، ورود اطلاعات، افزودن امکانات و افزونه های جديد نميباشد. درصورت تمایل به اضافه کردن امکانات جدید، با هزینه جداگانه قابل انجام است.


پشتیبانی فنی و امنیت سایت فروشگاهی (یکساله)


 
590,000 تومان
İllik

پشتيبانی فنی و امنیت وب سايت شامل جلوگیری از تهاجم هکرها و از بين رفتن فايلها، از بين بردن ويروس ها و تروجان ها می باشد.
لطفاً توجه کنید پشتيبانی فنی شامل تغييرات ساختاری قالب وب سايت، ورود اطلاعات، افزودن امکانات و افزونه های جديد نميباشد. درصورت تمایل به اضافه کردن امکانات جدید، با هزینه جداگانه قابل انجام است.


تنظیمات ، راه اندازی و آپلود سایت


 
250,000 تومان